Extern länk
Början på sidans innehåll

Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare...

Tusentals barn skadas i svenska förskolan

Den 9 mars i år skjutsade Mattias Eriksson i Järbo i Gästrikland sin 3-årige son Martin till dagis för sista gången. Leken på dagisgården slutade med att Martin blev strypt i ett träd. Ingen personal fanns i närheten och kunde ingripa.

Uppdaterad: Publicerad: Foto: Foto: Erik G Svensson

- Hade förskolläraren stått där och haft uppsikt lite runt om på varje barn då hade ju Martin levt, säger Mattias Eriksson till Kalla fakta som granskat omständigheterna kring den tragiska dödsolyckan.

Och Martin är inte ensam om att råka ut för olyckor i förskolan. De senaste tre åren har över 19 000 barn skadats så svårt på dagis att de fått uppsöka en akutmottagning. Det visar nya siffror som TV4:s Kalla fakta tagit fram från Socialstyrelsen. Fallolyckor är vanligast och det är pojkarna som råkar värst ut. Förra året skadades 4300 pojkar i förskolan, en ökning med 19% jämfört med 2008.
- Det är klart att det inte är bra, det är oroväckande, och då måste man så klart titta närmare på vad beror det på, säger Katarina Rydberg, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har regeringens uppdrag att minska skadorna i förskolan.

Förskolan ska ha tillsyn över barnen
När barnen är på dagis är det förskolan som ansvarar för säkerheten. Förskolan ska se till att lokalerna är barnanpassade och säkra. Personalen ska också se till att barnen är under tillsyn. Men förskolan är långt ifrån en helt säker och trygg plats.

Till Socialstyrelsens databas Injury Data Base, IDB anmäls de olyckor som lett till att förskolebarn fått uppsöka en akutmottagning vid ett sjukhus. Socialstyrelsen har på Kalla faktas uppdrag gjort en körning i databasen för att ta reda på hur många barn i åldern 1-5 år som skadats i förskolan år 2008 – 2010. Körningen visar att det årligen handlar om drygt 6000 förskolebarn som får åka till akuten. Mer än hälften av alla olyckor är fallolyckor, men det förekommer också kollisioner, klämningar och skärolyckor.

Skadorna drabbar främst armar och huvud i form av blåmärken och öppna sår. Men var femte skadat barn har fått en fraktur och hjärnskakning drabbar nästan var tionde skadat förskolebarn.
- Det är många barn som skadar sig och många av de här skadorna är sannolikt förebyggbara och skulle inte behöva inträffa, säger Anders Tennlind, statistiker som har hand om databasen IDB på Socialstyrelsen.

Allt fler pojkar skadar sig
Medan antalet flickor som skadar sig i förskolan minskat de senaste åren har det skett en ökning bland pojkarna. År 2008 var det 3600 pojkar som fick uppsöka akuten efter att ha skadats i förskolan. Förra året var det 4300, alltså en ökning med 19%.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som samordnar frågor om barnsäkerhet mellan olika myndigheter, kände man inte till att olyckorna ökat bland pojkar. De har heller ingen förklaring till den negativa utvecklingen bland pojkarna.

- Jag kan inte säga att jag vet vad det beror på, och de sambanden måste man ju i så fall undersöka närmare, helt klart är det så, säger Katarina Rydberg, enhetschef MSB
Skulle många av de här skadorna kunna undvikas?
- Ja, det är jag helt övertygad om.

Bristande tillsyn över barnen
Kalla faktas har granskat några av de mer allvarliga förskoleolyckor som skett de senaste åren. Bidragande orsaker har varit att det finns brister i den fysiska miljön som tex att det saknats klämskydd i dörrar eller petskydd i eluttag. Men det handlar också om att personalen brustit i tillsynen över barnen.

Sedan 90-talet har utvecklingen på landets förskolor varit att det är allt färre vuxna som ska ha tillsyn över allt fler barn. Personaltätheten har minskat och antalet stora barngrupper ökat. I dag har 17% av alla dagisgrupper 21 barn eller fler, en ökning med tre procentenheter sedan 2006, enligt siffror från Skolverket.

- Det är klart att någonstans har det ju betydelse hur många vuxna det finns, och också har det betydelse hur delaktig man som vuxen är i verksamheten. Är jag nära barnen så att jag kan förutse om någonting håller på att hända eller står jag så långt bort att jag inte har möjlighet att hindra dom, säger Madeleine Whitlock som jobbar som förskollärare på Ögården i Sundsvall

Förskolebarn har sämre skydd än andra
Men det finns en lag som skulle kunna tvinga förskolorna att skärpa säkerheten.
Arbetsmiljölagen innebär att arbetsgivaren måste jobba systematiskt för att förebygga skador, tex genom årliga skyddsronder.

Lagen gäller på vanliga arbetsplatser, den gäller elever i skolan från och med sex års ålder. Den gäller personalen i förskolan, men inte förskolebarnen.
- I tjugo års tid så har den här frågan kommit tillbaka kommit och kommit tillbaka, statlig utredning efter utredning har pekat på att det finns stora brister när det gäller skyddet för barns säkerhet i förskolan, men så hittar man invändningar mot de olika lösningar som föreslås, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg

Senast frågan utreddes var 2006. De statliga utredarna menade då att om förskolebarnen skulle omfattas av arbetsmiljölagen måste de företrädas av vuxna barnskyddsombud – och det ansåg utredarna skulle bli krångligt och för kostsamt.
Jag tycker att det är ett ganska fånigt argument, därför det är klart att det går att hitta lösningar på det. De minsta barnen som det handlar om ska ju inte ha ett sämre säkerhetsskydd, än en vuxen person på en arbetsplats, eller ett äldre barn för den delen, säger Fredrik Malmberg.

Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP), som ansvarar för förskolan, har fått ta del av Kalla faktas uppgifter om de skadade förskolebarnen. Hon ser allvarligt på olyckorna men anser inte att arbetsmiljölagen bör gälla förskolebarnen. Istället vill hon införa en plikt för förskolepersonalen att anmäla säkerhetsbrister i verksamheten, alltså en slags Lex Sarah inom barnomsorgen.

- Personalen inom förskolan bör ha plikten att anmäla när de ser brister och brister kan bland annat handla om att man inte tycker att tillsynen av barnen fungerar som den ska, och därmed skulle vi också kunna förebygga en del av de olyckor som inträffar, säger förskoleminister Nyamko Sabuni till Kalla fakta.

Jonas Alsgren