Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Varför får inte Loke, 4 år, mer hjälp?

Kalla faktas reporter Per Hermanrud har söt en intervju med Linköpings kommun för att fråga varför inte fyraårige Loke Jansson, som har en ovanlig epileptisk sjukdom, får fler assistanstimmar. Här kommer kommunens skriftliga svar:

Svar till Kalla fakta från Lena Brüde, avdelningschef vid socialförvaltningen i Linköpings kommun, angående Loke Jansson

Som du förstår kan jag inte uttala mig i det enskilda ärendet utifrån socialtjänstens sekretess.

Generellt så handläggs ansökningar enligt LSS utifrån förarbeten, lagstiftningen och praxis, dvs domar i förvaltningsrätt, kammarrätt och HFD. Kammarrättens domar är vägledande och HFDs domar är prejudicerande. Om den sökande inte är nöjd med ett beslut som fattas kan detta överklagas.

Insatsen personlig assistans är inte den enda insatsen som en sökande kan ha rätt till, även andra insatser såsom korttidsvistelse utanför hemmet, avlösarservice samt hemtjänst till barnfamilj kan vara aktuella. Även insatser från andra huvudmän såsom sjukvårdens insatser och förskola kan vara aktuella. Föräldraansvaret gäller för barn och minskar i takt med barnets stigande ålder.

I handläggningen av ett ärende bedöms behovet och rätten till insatser, inga ekonomiska hänsyn vägs in i bedömning och Linköpings kommun har heller inte begränsande riktlinjer, utan strävar efter en ”rak” tillämpning av lagen.

Utifrån Försäkringskassans ändrade tillämpning ser Linköpings kommun en ökning av ansökningar enligt både LSS och Socialtjänstlagen, i ärenden där Försäkringskassan dragit in personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken).

I Linköpings kommun har antalet personer med personlig assistans enligt LSS ökat från 78 personer (jan 2017) till 85 personer (dec 2017).

Begreppsförklaring

Insatsen personlig assistans

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (gäller grundläggande behov).

I rättspraxis, RÅ 2009 ref. 57 och HFD 2012 ref 41, framgår det att tillämpning av insatsen personlig assistans avser mycket privat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag. Det handlar således om högst basala behov och det ska vara fråga om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär. Vad som åsyftas är sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket känsliga för den personliga integriteten.

Föräldraansvar

I prop 1992/93: 159 står det att vårdnadshavare till barn med funktionshinder har liksom andra vårdnadshavare ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållande och skall se till att barnets behov blir tillgodosett. Vårdnadshavare skall också svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Av förarbetena till den ursprungliga regleringen av LSS framgår att föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen av rätten till personlig assistans till barn. Det normala föräldraansvaret ska beaktas på så sätt att det bara är hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för ett barn i motsvarande ålder som ska ligga till grund för bedömningen av behovet av assistans. Detta betyder att föräldraansvaret för barnets grundläggande behov så som hygien, på-/avklädning, kommunikation etc är större ju yngre barnet är. Vad som är känsligt för den personliga integriteten för en vuxen person behöver inte vara det för ett barn. Föräldraansvar föreligger även gällande ledsagning till fritidsaktiviteter och träning m.m.

Tillsyn, som räknas till andra personliga behov ingår helt i det normala föräldraansvaret för barn till och med fem år. Däremot kan behovet av aktiv tillsyn av övervakande karaktär som förutsätter ingående kunskaper om barnet helt eller delvis gå utöver det normala föräldraansvaret även för barn yngre än fem år - Rättslig uppföljning 2015:1, Rättsfallsöversikt - personlig assistans (föräldraansvar).

Annan ingående kunskap (aktiv tillsyn av övervakande karaktär)

Med aktiv tillsyn avses att personen uppvisar aggressivitet och destruktivt beteende som medför fara för personen själv, andra människor eller egendom och där ständigt ingripande av person med särskild kunskap om personen i fråga behövs. Denna typ av tillsyn anses inte vara ett föräldraansvar. För att behovet av tillsyn/annan hjälp ska anses utgöra ett grundläggande behov krävs att det är fråga om en sådan aktiv tillsyn som är av närmast övervakande karaktär. Det krävs också att den som ska utöva tillsynen måste ha ingående kunskaper om den behövande för att kunna fullgöra sin uppgift och att det enbart är ett begränsat antal personer som är kvalificerade (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2003 ref. 33 och RÅ 2009 ref. 57).

Avsikten med begreppet "annan ingående kunskap" gäller i första hand personer med psykiska funktionsnedsättningar (HFD målnr. 3527-14). Autismspektrumstörning räknas som en psykisk funktionsnedsättning. För att få tid för aktiv tillsyn av övervakande karaktär som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde, krävs det dock att tillsynsbehovet bottnar i den psykiska funktionsnedsättningen och inte en fysisk funktionsnedsättning. Är tillsynen att betrakta som hälso- och sjukvård kan hjälpbehovet inte räknas som ett grundläggande behov. Assistans kan endast ges för egenvård. Om behovet är föranlett av medicinsk problematik bör vidare krävas att personen pga sin psykiska funktionsnedsättning inte själv kan uppmärksamma när tillståndet uppstår och medicinsk behandling måste sättas in/påbörjas.

För att få personlig assistans baserat på detta s.k. femte behovet krävs också att man har behov av hjälp med de fyra första grundläggande behoven (dvs sin livsföring i övrigt: personlig hygien, måltider, på-/avklädning eller kommunikation) alternativt att man pga svårigheter inom det femte behovet inte kan utföra sina andra grundläggande behov utan kvalificerade motivationsinsatser/tillsyn.

Tillsyn som övrigt behov

Om tillsynen inte är av övervakande karaktär eller kräver särskild kunskap och inte äger rum kontinuerligt över dagen klassas det som ett övrigt behov. Tid för den typen av tillsyn ges om tillsynen går utöver vad som kan förväntas med tanke på personens ålder. Dock måste den enskilde först vara berättigad tillräcklig omfattning stöd för de grundläggande behoven innan tid för övriga behov beräknas.

Motiverande insatser

Att aktiverings- och motivationsinsatser av olika slag normalt sett inte räknas till de grundläggande behoven framgår av lagens förarbeten och har bekräftats i senare domstolsavgöranden, se RÅ 2003 ref. 33 och där angivna rättsfall. Undantagsvis kan en annan bedömning göras om det är fråga om att den enskilde, huvudsakligen på grund av sitt psykiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av övervakning (annan ingående kunskap). Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande kan inte räknas till sådan kvalificerad tillsyn, Regeringsrätten mål nr 5321-07 (RÅ 2009 ref 57).

Kommunikation

Av dom från Högsta förvaltningsdomstolen HFD (RÅ 2010 ref. 17) framgår följande.

Det anses vara ett grundläggande behov att kunna kommunicera med omgivningen, att förstå och göra sig förstådd och upprätthålla sociala kontakter. Behov av kommunikation inom familjen och skolan tillgodoses av personer som känner den enskilde väl. Frågan om tid för kommunikation blir därför enbart aktuell vid kontakt med andra utomstående personer.

Tid för kommunikation blir aktuellt om det krävs ingående kunskap om personen och dennes funktionsnedsättning och kommunikationssätt för att förstå vad denne vill förmedla och hjälpa till att förstå andra, eller om konsekvensen av att förståelse inte äger rum resulterar i ett aggressivt beteende.

Varaktighet

För att man ska vara berättigad till assistans så måste behovet vara varaktigt. Alla sorters hjälpmedel, rehabilitering och behandlingar måste vara prövade och det måste vara fastställt att man inte kommer att utvecklas mer på området eller att man inte kan bli mer självständig med hjälp av exempelvis mediciner eller träning. Gällande barn som får assistans så ska hjälpbehovet inte förväntas förändras inom "överskådlig" tid, dvs ett par eller några år.

Lena Brüde

Avdelningschef

Socialförvaltningen

Tipsa oss på Kalla fakta

Har du kännedom om problem och missförhållande? Som rör din arbetsplats, kommunen där du bor eller en myndighet?

Hör gärna av dig till oss om du vet saker som bör komma till allmänhetens kännedom.

Polisens HR-chef: "Vi har problem med tystnadskultur"

En pinsam ironi – så beskriver en tidigare högt uppsatt polischef den tystnadskultur inom polisen som Kalla fakta rapporterade om i kvällens program. Det handlar om hur polisanställda som larmar om sexism inom kåren själva blir utfrysta och utsatta för hämdaktioner av chefer och kollegor.

Hör hur HR-chefen Tomas Rosenberg svarar på frågor om händelserna som Kalla fakta rapporterar om och arbetet efter metoo.