- Man ska själv vara observant på att apparater och ledningar som används inte är skadade, och att de används för det ändamål de är avsedda för. Har man t.ex. glappkontakt i ett vägguttag kan det innebära risk för brand. Koppla inte samman flera grenuttag då belastningen kan bli för stor. Minska användningen av skarvsladdar genom att låta installera flera fasta vägguttag. Finns inte jordfelsbrytare installerad kan man använda portabla sådana som sätts direkt i vägguttaget, de fungerar även i icke jordade vägguttag. Kom ihåg att det alltid är innehavaren som är ansvarig för att anläggningen är säker.