- Elinstallationer ska utföras så att de uppfyller kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda. Om elinstallationen utförs enligt elinstallationsreglerna så uppfylls föreskriftens krav.
Elinstallationsarbete är ett reglerat yrke och får endast utföras av behörig elinstallatör.