- Elledningar kan endera bestå av kablar utvändigt monterade, eller infällda i väggar och tak och består då av tråd som dras i för ändamålet avsedda rör eller slangar. En enfasig elledning består av fasledare, neutralledare och jordledare. Fasledaren leder strömmen till någon apparat som förbrukar ström, neutralledaren är en återledare, man får en krets genom apparaten när strömbrytaren sluts eller stickproppen stoppas i vägguttaget. Jordledaren är till för att förbinda apparatens hölje med jord. Den gör så att säkringen löser ut om ett fel uppstår mellan strömkretsen och hölje.