Brev från Vetlanda kommun


Kommentarer angående pågående ärende i Vetlanda kommun

Enligt information från TV4 kommer ett aktuellt ärende i Vetlanda som rör romska barns bemötande vid en skola i kommunen att tas upp i ett program under vecka 39. Den som anmält ärendet och Diskrimineringsombudsmannen uppges få utrymme att beskriva ärendet och sin syn på bakgrunden.

Vetlanda kommun har getts tillfälle att kommentera ärendet. Kommunen anser ärendet ha en sådan karaktär att debatt eller ordväxling mellan parterna är mycket olämplig massmedialt. Vetlanda kommun väljer därför att skriftligt ge uttryck för sin ståndpunkt:
Kommunen tar kraftfullt avstånd från alla former av diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier av vilket slag det vara må och oavsett mot vem eller vilka det riktas.

I det aktuella fallet skiljer sig anmälarens och kommunens uppfattning helt från varandra.

Kommunens uppfattning är att skolan i alla avseenden uppfyllt lagens krav när det gäller att förebygga och åtgärda diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Skolans, personalens och ledningens engagemang och insatser har i många avseenden varit betydligt mera omfattande än lagstiftningens krav.
Ärendet kommer att behandlas av Eksjö tingsrätt i början av oktober 2010.

/Hans Svensson
Skolchef

VETLANDA KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen