Audition för Norrland på tv4.se pågår fram till och med den 1 maj 2011.

Alla sökande måsteha fyllt 16 år senast den 1 oktober 2011. Det finns ingen övre åldersgräns.
Är du inte över 18 år behöver du målsmans godkännande.

Den sökande måste kunna uppvisa giltig legitimation om den går vidare till den extra audition.

Tävlingen är endast öppen för solister och är således individuell.

Om din audition på något sätt kan anses stötande eller olaglig kommer TV4 inte att visa den för juryn.

Villkor
Jag överlåter härmed till TV4 AB alla immateriella rättigheter till allt material (bilder, videoklipp, skriftlig motivering m.m) som jag, genom min ansökan till "Idoltåget" i programmet Idol 2011, skickar in till TV4 GRUPPEN eller laddar upp på tv4.se.

Detta innebär bl a att TV4 har rätt att fritt förfoga över materialet genom att framställa exemplar och tillgängliggöra materialet för allmänheten i alla nutida och framtida medier i alla territorier utan begränsning i tiden. TV4 har också rätt att använda materialet i reklam, bearbeta materialet, samt överlåta rättigheterna till materialet vidare.

Jag samtycker även till att TV4 äger rätt att använda och publicera mitt namn, bild samt annan information om mig själv som jag lämnat till TV4 genom min ansökan. Jag samtycker även till att TV4 äger även rätt att använda mitt namn och bild i reklam.

Jag är införstådd med att jag inte kommer att få någon ersättning för överlåtelsen enligt ovan.