UNICEF prioriterar barnen

Barn är alltid extremt sårbara och utsatta i katastrofer och har särskilda behov av hjälp. UNICEF ser till att barnen prioriteras och att deras rättigheter tillgodoses. De spelar alltid en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna i krisområden världen över.

Snabb bedömning av situationen

När en katastrof har inträffat gäller det att snabbt försöka bedöma katastrofens omfattning och hur barnen drabbats. Det första UNICEF gör är att samla in information och göra en analys av läget. Därefter bedömer de vilka behov som finns och gör en plan för det fortsatta arbetet. Lokala lager töms på livsviktiga förnödenheter och stora katastrofsändningar skickas snabbt från deras katastroflager i Köpenhamn.

Samarbetar alltid

I nära samarbete med det drabbade landets regering, övriga FN-organ och andra hjälporganisationer ansvarar UNICEF för att:

- förse de drabbade med rent vatten

- vaccinera mot farliga barnsjukdomar

- förhindra att barn dör av undernäring

- skydda ensamma barn

- starta skolundervisningen

- bygga upp samhället

Vatten och toaletter

Högsta prioritet är att sätta upp vattenreservoarer, köra vatten i tankbilar och reparera befintliga brunnar och vattensystem. De drabbade familjerna får vattenreningstabletter, vattendunkar, tvål, tandborstar och annan hygienutrustning. Tillfälliga latriner byggs upp och UNICEF utbildar om hygienfrågor. Många har inte fått möjlighet att gå i skolan och lära sig att man genom att bara tvätta händerna kan förhindra att sjukdomar sprids.

Skydda mot farliga sjukdomar

I katastrofens efterdyningar där människor lever tätt tillsammans i läger under usla sanitära förhållanden kan diarréer och dödliga barnsjukdomar snabbt spridas och eskalera till allvarliga epidemier. Bland barn under fem år kan diarré snabbt bli livsfarligt. UNICEF delar ut vätskeersättning som kan bota diarré och vaccinerar barnen mot mässling och polio. De levererar vaccin, sprutor och all den kylutrustning som behövs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur hela vägen fram till barnen.

Skydda barn mot våld och exploatering

En av de viktigaste uppgifterna är att se till att alla skadade, hemlösa och bortkomna barn hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. I skuggan av katastrofer riskerar barn att utsättas för övergrepp. Ensamma barn kan lätt bli utnyttjade eller falla offer för människohandlare som säljer barnen vidare för adoption, barnarbete eller prostitution. Därför upprättar UNICEF särskilda barnvänliga fredade zoner där utbildad personal kan hålla ett vakande öga på barnen. Här får barnen mat, sjukvård, skolundervisning och möjlighet att leka, skratta och vara barn – något som är absolut nödvändigt för att barn ska kunna komma över hemska upplevelser.

Förhindra att barn dör av undernäring

För små barn är undernäring livsfarligt. Särskilt under de första 1 000 dagarna i ett barns liv kan brist på mat och näring medföra allvarliga problem med hälsa och mental utveckling för resten av livet. UNICEFs uppgift är att se till att de allra minsta får del av den mat som delas ut i lägren. I katastrofområden sätter de upp mobila näringscenter som undersöker barnen och ger extra näringstillskott till dem som behöver det.

Gravida kvinnor får särskilt stöd och informeras om vikten av att amma nyfödda barn. I katastrofer är det särskilt viktigt att små barn ammas, då amning ger barnet alla näringsämnen och den vätska barnet behöver upp till sex månaders ålder. Amning kan också hjälpa barnet och mamman att minska stress. Mjölkersättning ska bara användas som en sista utväg under katastrofer då smutsigt vatten och dålig sanitet kan orsaka undernäring och farliga sjukdomar.

Starta skolundervisningen

Vid en katastrof är det viktigt att så snart som möjligt få igång skolundervisningen. Dels för att barnen inte ska stanna i sin utveckling, men främst för att det är en bra plats för de barn som råkat illa ut och som behöver återhämta sig från svåra upplevelser. UNICEF ansvarar för att skolundervisningen ska komma igång igen och sätter upp tillfälliga klassrum med tillgång till rent vatten, toaletter och utbildningsmaterial. Från UNICEFs katastroflager levereras school-in-a-box, en stor plåtlåda som innehåller allt som behövs för att undervisa 40 elever.

Bygga upp samhället

Efter en katastrof hjälper UNICEF alltid till att bygga upp samhället igen. Det handlar om att återställa landets infrastruktur, skolor och sjukhus. Barnen kommer också länge att behöva psykosocialt stöd för att kunna bearbeta det de varit med om. UNICEF levererar bland annat pedagogiska leklådor – stora plåtlådor fyllda med leksaker, kritor, sportutrustning med mera. Genom lek, målning och spel får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor och hjälp att hantera och komma över hemska upplevelser.

För att lyckas med rehabilitering och återhämtning i de områden som drabbas av krig och naturkatastrofer är det absolut nödvändigt att fokusera hjälpresurserna på barnen.

Katastrofberedskap

UNICEF arbetar förebyggande genom att göra människor förberedda på vad som kan inträffa. Det kan handla om att sprida information i skolor om vilka hot som föreligger och upprätta katastrofplaner för berörda myndigheter. Dessa förebyggande insatser ingår i den dagliga utvecklingsverksamheten, det vill säga inom områdena utbildning, skydd, vatten och sanitet, hälsa och näring.

Tillsammans kan vi rädda och förändra ännu fler barns liv i katastrofer – köp dina julklappar i UNICEFs gåvoshop. Allt du handlar skickas till de barn som behöver det mest och du får fina gåvobevis att lägga under granen.

Din insats i år är viktigare än någonsin – dubbelt så viktig. För varje julklapp som du köper från UNICEF i december kommer Akelius Stiftelse att matcha summan och skänka lika mycket!

Till UNICEFs gåvoshop >>