ALERIS NÅDJEN svarar:

”Oberoende av kommunens utredningsskyldighet har Nåjden egna rutiner i syfte att säkerställa trygga och bra placeringar. Rutinerna innebär att vi gör utdrag från belastnings-, social- och kronofogderegistret samt att referenser tas innan placering. Nåjden intervjuar också familjehemmen och tar del av eventuella utredningar som gjorts av tidigare uppdragsgivare till familjehemmet. Så är även gjort i detta uppdrag."

ATTENDO svarar:

Kalla Fakta 14/10 - flicka avliden i familjehem med konsulentstöd från Attendo

"I tisdagens Kalla Fakta rapporterades om kommuner som brister i sitt ansvar vid familjehemsplaceringar av barn och ungdomar. Ett av fallen handlade om Donia Hassan, en 14-årig flicka som 2012 mycket tragiskt avled i sviterna av körtelfeber, i ett familjehem där Attendo hade ett uppdrag som familjehemskonsulent på uppdrag av Simrishamns kommun.

I Kalla Fakta riktas stark kritik mot Simrishamn kommun som hade det yttersta ansvaret för Donia Hassans placering och tillsyn. Attendo omnämns i programmet.

Vårt uppdrag från Simrishamn kommun innebar att föreslå ett familjehem för Donia Hassans placering och agera konsulentstöd till familjehemmet.

Att en 14-årig flicka avlider kan inte ses som något annat än en mycket tragisk händelse som starkt torde beröra alla vuxna parter som på något sätt har haft ett ansvar kring flickan. Socialstyrelsen riktade dock ingen allvarlig kritik mot Attendo i sin utredning av händelsen. Attendos konsulent har handlett familjehemmet utifrån uppdraget från socialtjänsten och målet med placeringen. Attendo utförde även i samband med händelsen en lex Sarah-utredning vilken inte gav anledning att tro att familjehemmet har brustit i sitt agerande. Det har inte ingått i vare sig konsulentverksamhetens eller familjehemmets uppdrag att ansvara för insatser som är att betrakta som hälso- och sjukvård. Det kan inte uteslutas att det förekommit brister i insatserna som utförts inom hälso- och sjukvårdens område. Detta område har dock inte Attendo behörighet att utreda.

Men oavsett formellt uppdrag och att varken vi eller familjehemmet anses ha brustit i detta, torde alla inblandade vuxna parter ställa sig frågan hur man hade kunnat agera annorlunda när en tragisk händelse som denna inträffat.

Attendo har tydliga rutiner för att säkerställa trygga och säkra placeringar. Dessa rutiner innebär bland annat att vi begär utdrag ur misstanke-, belastnings-, social- och kronofogderegistret innan placering. Misstanke- och belastningsregistret följs därefter upp årligen. Vi tar referenser för familjehemmen, genomför intervjuer och utreder familjehemmen samt tar del av tidigare utredningar som eventuellt gjorts av tidigare uppdragsgivare.

Donia Hassans tragiska bortgång föranledde även att vi valde att utveckla vårt koncept Trygg och säker jour- och familjehemsplacering med syfte att ytterligare tydliggöra vårt arbete med familje- och jourhemsplaceringar, främst för internt bruk men även för att tydliggöra ansvar gentemot externa parter. I konceptet har vi bland annat slagit fast att Attendo ska ta ansvar för att påtala för kommuner att genomförandeplan krävs utifrån uppdraget om kommunen själv inte tar det ansvaret. Med anledning av det specifika fallet tydliggör vi även att Attendo ska påtala för familjehemmet att barn och unga ska tas till sjukhus om familjehemmet misstänker att detta behövs, oavsett vad sjukvården rekommenderar per telefon.

Attendo välkomnar en tillståndsplikt för privata organisationer som rekryterar och handleder jour- och familjehem. Tillståndsplikt skulle bland annat tydliggöra ansvarsfördelningen mellan uppdragsgivare och utförare, ställa relevanta krav på utförares kompetens och erfarenhet samt medföra tillsyn från IVO (inspektionen för vård och omsorg). Detta skulle gynna de placerade barnens rätt till trygg och säker vård och omsorg."