5 § Djur får inte överansträngas.

Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt
kan såra eller på annat sätt skada djuret.

17 § Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på
sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid
film-, videogram- eller televisionsinspelning och föreställning
eller annan förevisning som anordnas för allmänheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om sådan användning av djur.
Lag (2007:362).

36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med
uppsåt eller av oaktsamhet