En av tio av de 745 niondeklassare på 13 olika skolor som ingick i Kalla faktas enkätundersökning svarar att de någon gång under skoltiden har upplevt sig vara utsatt för övergrepp eller sexuella trakasserier. De flesta elever som var utsatta var också mobbade.

Verbala trakasserier vanligast

För flickorna handlar det oftare om verbala trakasserier. 35 flickor och 23 pojkar upplever sig sexuellt trakasserade verbalt. Samtidigt är pojkarna överrepresenterade vad gäller olika former av fysiska övergrepp. 30 pojkar och 19 flickor menar att de har utsatts fysiskt.

Stor variation mellan skolor

Dessutom svarar 16 av flickorna och 31 av pojkarna ja på frågan om de upplever att de någon någon gång har haft en sexuell relation med en lärare eller annan vuxen på skolan.

Resultatet varierar stort mellan skolorna i undersökningen, men utsatta elever finns i samtliga skolor.