Min ort fanns med på listan över drabbade platser. Vågar jag dricka vattnet?

Du vågar dricka vattnet. Inget kommunalt dricksvatten har så vitt vi vet höga halter perfluorerade ämnen i nuläget. Problemen är åtgärdade av dricksvattenproducenterna.

Jag tror att jag har druckit det giftiga vattnet. Vart vänder jag mig för att bli testad?

Kontakta din husläkare. Specialistkunskapen finns på arbets- och miljömedicinska klinikerna i respektive landsting.

Jag har ett hälsoproblem och nu undrar jag om det kan ha med vattnet att göra. Vad ska jag göra?

Kontakta din husläkare. Specialistkunskapen finns på arbets- och miljömedicinska klinikerna i respektive landsting.

Mina barn har druckit vatten på en av de orter som finns med på listan. Är barn extra känsliga?

Forskningen kan ännu inte svara på denna fråga, men mot bakgrund av våra kunskaperna om andra kemikalier är barn sannolikt känsligare än vuxna.

Vem ska jag kontakta för att fråga om vattenkvaliteten där jag bor?

Kontakta den kommunala förvaltning eller kommunala bolag som levererar dricksvatten. Sök på ”vatten” eller ”dricksvatten” på kommunens webbplats eller ring kommunen.

Hur stor är risken att man drabbas av en sjukdom om man har druckit vatten med PFOS?

I den bedömning som Livsmedelsverket gjorde gällande risker för uppkomst av sjukdom i Kallinge, där halterna i dricksvattnet var extremt höga, drogs slutsatsen att det inte finns risk för akuta ohälsoeffekter, och att man inte förväntar sig att det ska finnas enskilda sjukdomsfall som direkt kan kopplas till dricksvattnet.

Är alla ämnen ni pratar om i inslaget lika farliga?

PFOS verkar vara giftigare än PFOA och PFHxS i försöksdjur. Nyare PFAS, som kan brytas ner till mer kortkedjiga PFAA, tycks också vara mindre giftiga vad gäller akuta effekter. När det gäller långsiktiga effekter hos människor så är kunskapen fortfarande för begränsade för att säkra slutsatser i denna fråga ska kunna dras. Därför har Livsmedelsverket, som en försiktighetsåtgärd, betraktat alla perfluorerade ämnen i dricksvatten som lika giftiga som PFOS när åtgärdsgränsen för dricksvatten togs fram.

Finns de här ämnena någon annanstans i vardagen?

PFAS finns spritt över hela jorden på grund av att kemikalierna tillverkas mer eller mindre utan restriktioner (förutom PFOS, och till viss del PFOA). Tyvärr har ämnena hamnat i livsmedel och dricksvatten som en miljöförorening. En viss typ av PFAS kan finnas i livsmedelsförpackningar, men sannolikt inte i så höga halter. PFAS finns i många olika konsumentprodukter och används i tillverkningsprocesser. Kemikalieinspektionen vet mer om dessa två källor.

Finns de här ämnena någon annanstans i vardagen?

Besvarat av Kemikalieinspektionen:
PFAS kan finnas i olika slags konsumentprodukter, till exempel allväderskläder och tält eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används också i vissa tillverkningsprocesser, till exempel vid tillverkning av teflon. Det mesta PFAS vi människor får i oss får vi i oss via livsmedel.

Jag har jobbat med brandsläckningsskummet. Vart vänder jag mig?

Besvarat av Arbetsmiljöverket:
Om du tidigare har jobbat med släckskum och är orolig för din hälsa så kan du vända dig till din företagshälsovård för rådgivning.

Om du jobbar med släckskum idag ska din arbetsgivare göra en ordentlig bedömning av riskerna med detta, dels utifrån leverantörens information om vad skummet innehåller och dels utifrån möjlig exponering för skummet i arbetet. Utifrån riskbedömningen ska arbetsgivaren ge instruktioner om hur skummet ska användas och om skyddsåtgärder behövs.