Personskaderegleraren, PSR, utreder om en patient har rätt till ersättning för en skada som patienten anmält att han eller hon drabbats av i vården. Men PSR anser inte att Jessica Nygrens nervskada har uppkommit i samband med operationen. PSR anser i stället att Jessica har drabbats av den sällsynta sjukdomen skulderneurit.

”Beror inte på sträckning i nerven”

PSR grundar sitt beslut på en medicinsk bedömning av den medicinska rådgivaren Olof Sydow, docent och överläkare i neurologi på Karolinska universitetssjukhuset. Olof Sydow arbetar vid sidan om sitt arbete på Karolinska Sjukhuset som medicinsk rådgivare åt PSR. Så här skriver han i sin medicinska bedömning:
”Detta är en relativt sällsynt sjukdom som i enstaka fall är ärftlig. Orsaken är således okänd men det är sannolikt att immunologiska faktorer spelar in. I alla händelser torde orsaken inte ha varit kompression eller sträckning i nerven i samband med operationen. De diagnoser som satts bedöms vara felaktiga liksom Socialstyrelsens bedömning där man tagit fasta på någon form av felaktig placering eller kontroll av patienten”.

Tvärtemot flera andra läkare, som undersökt Jessica Nygren, drar den medicinska rådgivaren Olof Sydow på PSR slutsatsen att det inte rör sig om en patientskada och Jessica får inga pengar.

Samma läkare

Jessica anmälde också händelsen till sitt privata försäkringsbolag Trygg Hansa. Tvärtemot vad PSR kommer fram till anser Trygg Hansa att Jessicas skada sannolikt har uppstått genom att en nerv legat i kläm under en längre tid under operationen. Trygg Hansa gör alltså samma bedömning som Socialstyrelsen. Men eftersom Trygg Hansa anser att det här är en behandlingsskada och inte ett olycksfall får hon ingen ersättning från dem.

När Kalla fakta undersöker den medicinska bedömningen för Trygg Hansa visar det sig att det är Olof Sydow som har varit medicinsk rådgivare, alltså samma Olof Sydow som bedömt Jessicas fall för PSR.

Gör annan bedömning för Trygg Hansa

När Olof Sydow gör bedömningen för PSR menar han att Jessica drabbats av den mycket sällsynta sjukdomen skulderneurit. Men när han två månader tidigare gjorde bedömningen för Trygg Hansa är han också inne på att skadan kan ha med kejsarsnittet att göra. Samma medicinska rådgivare gör alltså två olika bedömningar, en för Trygg Hansa och en för PSR.

Så här skriver Trygg Hansas medicinska rådgivare Olof Sydow i sin bedömning för Trygg Hansa:

”Lite oklart hur denna skada uppstått eftersom patienten inte var sövd. Hon har legat med armen i ett tokigt läge sannolikt, men journaldokumentationen, anmälan till PSR där behandlande läkare uttalar sig saknas. På befintligt material svårt att klassa detta som ett olycksfall men det är liten grand en fråga om bolagets policy. Skadan torde läka på längre sikt till största del.”

"Minns inte att jag sett fallet"

Olof Sydows egen förklaring till att han gjorde två olika bedömningar lyder så här:
– Man lägger aldrig märke till namn och sådana där saker. Det får man säga då att jag inte kommit ihåg att jag sett ett liknande fall, säger han.
Jessica har begärt att PSR ska ompröva hennes ärende, men även efter omprövningen har ytterligare en medicinsk rådgivare kommit fram till samma bedömning.

Reporter: Sofia Hartung
Foto: Robert Eriksson, Lasse Jonsson
Redigering: Robert Eriksson