I denna databas kan du själv granska de folkvalda i riksdagen. Du kan söka på personer, partier och valkretsar.

Varifrån kommer uppgifterna?
I databasen ingår de ledamöter som satt i riksdagen i juni 2009.
Uppgifterna om civilstånd, inkomst av tjänst, avdrag, fastighetsskatt och om de ”gått ur kyrkan” är hämtade från ledamöternas deklarationer, uppgifter som är offentliga hos Skatteverket.

Uppgifterna om andra uppdrag är hämtade från det dokument med sådana uppgifter som varje ledamot måste lämna till Riksdagens kammarkansli, där registret över riksdagsledamöternas ekonomiska intressen och uppdrag vid sidan av Riksdagen är offentlig handling.

Uppgifterna om frånvaro kommer från den sammanställning av riksdagens voteringslistor som Kalla faktas redaktion sammanställt till programmet den 11 oktober 2009 om närvaron i riksdagen.

Förklaring av begrepp
Inkomst av tjänst: siffran gäller posten ”inkomst av tjänst” enligt 2008 års taxering, det vill säga vad de tjänade under inkomståret 2007, vilket är de senaste offentliga uppgifterna som finns hos Skatteverket. Normal riksdagslön är 654.000 kr och en högre inkomst än det kan visa att ledamoten tjänat pengar på annat. (Vissa ledamöter i riksdagen har högre lön, till exempel får utskottens ordförande 10.000 kr i tillägg per månad.)

Beviljade avdrag: de avdrag, utöver grundavdraget, som Skatteverket beviljat.

Gått ur kyrkan: Här framgår om ledamoten valt att inte betala kyrkoskatt, en uppgift som framgår av den offentliga delen av deklarationen. Med ”kyrkan” menas Svenska Kyrkan eller något av de åtta andra samfund.som får ta in sina medlemsavgifter "via skattsedeln": Svenska Missionskyrkan, Romersk-katolska kyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Metodistkyrkan i Sverige och Pingst - fria församlingar i samverkan

Fastighetsskatt: Den summa ledamoten betalade i fastighetsskatt för inkomståret 2007, i regel 1 procent av fastighetens taxeringsvärde.

Frånvaro: Beskriver hur ofta ledamoten varit frånvarande då riksdagen samlats för votering.

Vi har mätt frånvaron vid voteringstillfällen, dvs de gånger riksdagen samlats för att under några minuter trycka på voteringsknappen i ett antal olika frågor. Antalet voteringar vid dessa ”voteringstillfällen” kan variera. Men för att få en rättvisande frånvarosiffra har vi valt att mäta ”tillfällen” och inte det exakta antalet missade knapptryckningar.

Andra uppdrag: Uppdrag vid sidan av Riksdagen som ledamoten är skyldig att redovisa till kammarkansliets intresseregister. Bygger på ledamotens egna uppgifter.

Är det inte känsligt att berätta om inkomst och kyrkoskatt?
Riksdagsledamöterna är offentliga personer som är valda att representera folket. För att medborgarna ska kunna veta vilka andra lojaliteter de har, är de skyldiga att öppet redovisa sina sidouppdrag. Genom att visa deras totala inkomst, finns möjlighet att se hur mycket de tjänar på dessa uppdrag.

Uppgiften ”gått ur kyrkan” handlar enbart om ledamoten meddelat att han eller hon inte längre vill betala kyrkoskatt. Vi har bedömt att det kan bidra till bilden av de politiska representanterna. Det ger också möjlighet att jämföra olika partiers ledamöter utifrån denna aspekt.

Bryter inte databasen mot Personuppgiftslagen, PUL?
Nej. Journalistisk verksamhet, som denna, lyder under Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, och är undantagen från PUL.

Vi som gjort databasen
Utvecklingsledare: Magnus Rimbark
Systemutvecklare: Kristian Saebdal, Brian Riddle
Gränssnittsutvecklare: Henrik Box
Teknikchef: Per Åström

Redaktionellt ansvarig: Björn Häger
Research: Jenny Zettergren, Jennifer Jeres, Susanna Andersson, Sandra Foresti, Ann Tiberg, Ann Johansson
Webbansvarig: Kajsa Lindohf
Projektledare, Kalla fakta: Johan Åsard
Ansvarig utgivare: Rickard Henley