För vanliga frågor och svar om Love Island-appen. Klicka här!

---------------------------

TV4:s allmänna villkor för användning av Applikationen ”Love Island”

Omfattning

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder applikation ”Love Island” (“Applikationen”). Applikationen tillhandahålls av TV4 AB org. nr 556242-7152 ("TV4" eller ”vi"). Genom användning av Applikationen bekräftar du att du godkänner dessa villkor. Applikationen är hänförlig till TV4s sändning av programmet ”Love Island Sverige säsong 1” på TV4 Play under 2018.

Användning av Applikationen

Applikationen är för närvarande kompatibel med Apple iPhone / iPad version iOS 9 eller senare samt de flesta enheter för Android version 4.1 eller senare. TV4 förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Applikationen när detta bedöms nödvändigt.

Genom användningen av Applikationen erhåller du en icke-exklusive, icke överlåtbar, begränsad licens till Applikationen att använda för privat bruk i enlighet med dessa villkor.

Du får inte själv, och inte heller uppmuntra annan att:

(i)  använda Applikationen eller dess innehåll för ett kommersiellt eller offentligt ändamål,

(ii)  använda Applikationen eller dess innehåll för något olagligt eller olämpligt innehåll,

(iii)  kopiera/reproducera, ladda ner, sprida, sälja, låna ut, sända, distribuera, publicera eller på annat sätt överföra eller modifiera innehållet i Applikationen,

(iv)  kringgå, modifiera, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/ eller det säkerhetssystem som TV4 från tid till annan använder för att skydda Applikationen,

(v)  inte länka till enskilt innehåll i Applikationen eller Applikationen utan vårt samtycke,

(vi)  i övrigt använda Applikationen eller dess innehåll i strid med upphovsrättslagstiftning, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med dessa villkor.

Tillgänglighet och underhåll m.m.

Vi åtar oss inte att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Applikationen. Inte heller tar vi något ansvar för att röstningsfunktionen via Applikationen går att använda vid varje tidpunkt. TV4 har rätt att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet, helt eller delvis, uppdatera, ändra, begränsa eller stänga ner Applikationen eller åtkomsten till den.

Ansvar

Applikationen är inte avsedd att användas av barn utan en målsmans medverkan, övervakning och samtycke. Som målsman ansvarar du för att ditt barn använder Applikationen i enlighet med dessa villkor.

TV4 ansvarar inte för att innehållet i Applikationen är korrekt eller fullständigt. Skada som uppkommer till följd av felaktigheter i innehållet i Applikationen ersätts därmed inte av TV4. TV4 kan när som helst, och utan föregående meddelande, välja att ta bort eller ändra visst innehåll i Applikationen.

I Applikationen kan det förekomma länkar till webbplatser som ägs och/eller kontrolleras av tredje part. TV4 ansvar inte för sådana webbplatser eller det innehåll som där tillgängliggörs.

TV4 ansvarar inte i något fall för t.ex. fel, skada eller försening som beror på din felaktiga användning av Applikationen, fel i din utrustning eller annan utrustning som inte tillhör TV4.

TV4, dess moder- eller dotterbolag, styrelsemedlemmar, företagsledning eller ansvarig utgivare ansvarar inte för indirekt förlust eller skada. Denna begränsning gäller dock inte om TV4 anses ha agerat grovt vårdslöst.

Personuppgifter och cookies

Applikationen kräver inte någon inloggning eller registrering av uppgifter. Vi erhåller inga uppgifter som kan identifiera dig.

Läs mer om TV4:s cookiepolicy - klicka här

Övrigt

Dessa villkor kan ensidigt ändras av TV4. Vid ändring får du ett tydligt meddelande via Applikationen. Använder du Applikationen efter att du har fått upplysning om de ändrade villkoren anses du ha godkänt ändringen. I annat fall ska du avinstallera Applikationen.

Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Villkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt.

Skulle någon bestämmelse i villkoren anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa villkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan TV4 och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Allmänna reklamationsnämnden har följande kontaktuppgifter: hemsida: www.arn.se, mejl: arn@arn.se, postadress: Box 174, 101 23 Stockholm.