Akt ett

VO: I Stockholm finns det tiotusentals personer som lever utanför samhällets skyddsnät, och antalet ökar. En del är kriminellt belastade, medan andra är utsatta ekonomiskt eller socialt. För många är polisen den närmsta kontakten med samhället. Källa: Stockholms Stadsmission och Röda korset

https://www.stadsmissionen.se/sites/default/files/files/Stockholms-Stadsmission-Hemloshetsrapport2017.pdf

https://www.redcross.se/vart-arbete/p/papperslosa/fler-lever-utanfor-valfardssystemet-roda-korset/

VO: I polisens uppdrag ingår att bekämpa och förebygga brott, men också att hjälpa människor som befinner sig i nöd. En stor del av polisens arbetstid går åt till att stötta personer som lever i hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och ensamhet. Källa: polisen.se och lawline.se

https://polisen.se/om-polisen/uppdrag-och-mal/

https://lawline.se/answers/ar-polis-skyldig-att-ingripa-vid-brott

VO: Boende på södermalm upplever en ökad utsatthet för ordningsstörningar och missbruk på allmän plats. Som en del i arbetet att förebygga brott har polisen startat en trygghetsgrupp. Källa: Stockholm direkt

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-grupp-med-rutinerade-poliser-borjar-patrullera-soders-gator/reppim!DVpVkUV6ruWXV2AbrnJIhg/

VO: VO: Det är inte olagligt att sova på en offentlig plats, men om den allmänna ordningen störs, kan polisen ingripa. Källa: Wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4n_ordning

VO: I Stockholm lever omkring 7 000 personer i hemlöshet. Av dem är det ungefär 1 500 som sover under bar himmel, i tält eller i trappuppgångar. Källa: Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet

Akt 2

VO: Andelen kvinnor som är hemlösa har ökat med 3 procent de senaste åren. 2018 var 33 procent av de hemlösa kvinnor. Källa: svt.se

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/ny-rapport-allt-fler-kvinnor-i-stockholm-lever-i-hemloshet

VO: För många kvinnor som lever i hemlöshet och missbruk är prostitution en av inkomstkällorna. Det finns inga siffror på hur många som försörjer sig på prostitution i Stockholm i dagsläget. Men man kan se att det blivit allt vanligare att utländska kvinnor säljer sex, och dessa kvinnors skyddsnät är ofta obefintligt. Källa: Länsstyrelsen Stockholm samt Jämställdhetsmyndigheten

https://www.nmtsverige.se/sites/default/files/prostitution%20kartlaggning%202014.pdf

VO: en stor del av de kvinnor som identifierats inom människohandeln och prostitution kommer från Rumänien och Nigeria. Källa: Länsstyrelsen Stockholm och

Jämställdhetsmyndigheten

Akt 3

VO: Psykisk ohälsa kan leda till utanförskap och ensamhet. Källa: Dagens samhälle

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/samhallet-gor-psykisk-ohalsa-varre-18972

Fyra av tio hushåll i Sverige är ensamhushåll och det är runt 1,7 miljoner människor som lever ensamma. Två av tre personer som är 60 år eller äldre bor ensamma. Och antalet ökar stadigt. Källa: svd.se, Som-institutet, Göteborgs universitet

https://www.svd.se/svenskar-ensammast-i-varlden

https://som.gu.se/digitalAssets/1534/1534194_fragment---hela-boken.pdf

https://mitti.se/lansnyheter/halften-kanner-ensamma//

https://www.svd.se/manniskor-maste-fa-hjalp-ur-ofrivillig-ensamhet

https://www.dn.se/sthlm/l-ingen-ska-behova-do-ensam/

Akt 4

VO: Maria beroendecenter tar emot alkohol- och drogmissbrukare, men eftersom mannen som påstår att han tagit en överdos inte visar några tecken på detta, gör personalen bedömningen att det finns patienter med större vårdbehov. Antalet vårdplatser är begränsade, även om det alltid finns plats för dem som tagit en överdos. Källa: David Eberhardt

Intervju med David Eberhard, enhetschef PRIMA Maria Beroende

VO: Det är relativt vanligt att ensamma och hemlösa personer felaktigt uppger att de är sjuka eller missbrukare, för att få tillgång till en vårdplats där det finns värme och medmänniskor. Källa: David Eberhardt

Intervju med David Eberhard, enhetschef PRIMA Maria Beroende

VO: Antalet människor som lever utanför samhället i Sverige

har ökat de senaste åren. Idag brukar man säga att hundratusen lever i , eller riskerar att hamna i, fattigdom. Risken att utsättas för brott när man lever i skuggsamhället är så här mycket högre när man lever utanför samhället. Källa: SCB och svt.se

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/namnlos/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/100-000-lever-i-materiell-fattigdom-i-sverige