För TV4 Play Premium gäller, utöver dessa Användarvillkor, även särskilda villkor som du godkänner i samband med att du registrerar ett abonnemang. Vid konflikt mellan sådana särskilda villkor och dessa användarvillkor ska de särskilda villkoren äga företräde. 

TV4 har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Sådan ändring kommuniceras endast genom att en uppdaterad version av villkoren publiceras här samt på respektive Tjänst. Vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av Användarvillkoren.

Dessa villkor gäller även för mobila webbplatser samt appar som TV4 tillhandahåller för IOS och Android, om inte annat uttryckligen framgår av särskilda villkor i sådan specifik tjänst. 

Upphovsrättsligt skyddat material

Tjänsterna innehåller material som skyddas enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida (göra tillgängligt) eller kopiera hela eller delar av Tjänsterna till allmänheten eller på annat sätt använda Tjänsterna för kommersiellt bruk. Du får inte heller kringgå eller försöka kringgå tekniska åtgärder mot kopiering. Sammanfattningsvis är det förbjudet att utan samtycke från TV4 göra hela eller delar av Tjänsterna tillgängligt för allmänheten, oavsett på vilket sätt ett sådant tillgängliggörande sker.

TV4.s material får inte användas i sammanhang som syftar till att undergräva respekten för mänskliga rättigheter eller diskriminerar någon på grund av etnisk tillhörighet kön, religiös uppfattning, sexuell läggning, nationalitet eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder i syfte att begränsa sådan användning om vi anser detta nödvändigt.

Kopiering för privat bruk får ske enligt vissa förutsättningar i enlighet med tillämplig lag.

Du får endast använda Tjänsterna för eget och privat bruk och i enlighet med vad som i övrigt gäller enligt tillämplig lag. För det fall Tjänst kräver inloggning har du inte rätt att låta annan utnyttja sådana inloggningsuppgifter och det är din skyldighet att säkerställa att inloggningsuppgifterna skyddas från otillbörligt användning.

Brott mot vad som nämnts i denna bestämmelse ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för TV4 att utan förvarning omedelbart stänga av dig från att använda Tjänsterna/Tjänsten. Brott mot denna bestämmelse kan även medföra skadeståndsskyldighet. TV4 förbehåller sig även rätten att, vid upprepade avtalsbrott, blockera relevant IP-nr och/eller kontokort från fortsatt användning av Tjänsten/Tjänsterna.

Användargenererat Innehåll

TV4 bär utgivaransvaret för Tjänsterna vilket innebär att merparten av innehåll som återfinns i Tjänsterna omfattas av detta ansvar. En del av det innehåll som finns på Tjänsterna kommer dock från våra användare, så kallat Användargenererat Innehåll – t.ex. kommentarer och bilder som användare själva lagt upp/publicerat. TV4 ansvarar inte för sådant innehåll vilket betyder att det är användaren som lagt upp innehållet som bär det fulla ansvaret. TV4 är skyldiga att i efterhand granska och ta bort sådant Användargenererat Innehåll som är i strid med lag, detta i enlighet med den sk BBS lagen (Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor). Därutöver förbehåller sig TV4 rätten att ta bort Användargenererat Innehåll som TV4 bedömer som olämpligt eller opassande. 

I syfte att tydliggöra för dig som användare vad som är skapat av TV4 och vad som är Användargenererat Innehåll så gör vi åtskillnad på dessa i vår layout. Om det t.ex. går att kommentera material som TV4 publicerat kommer kommentarsfälten att särskiljas från det övriga innehållet.

Vad gäller upphovsrättsligt skyddat material (fotografier, texter etc) som du skickar in till TV4 eller som du själv gör tillgängligt inom ramen för Tjänsterna så anses du genom den åtgärden ge TV4 en rätt (licens) att använda materialet i våra Tjänster och i verksamhet utan begränsning i tid. Det kan t.ex. röra sig om fotografier som utgör bidrag i tävling eller texter som du publicerar på en webbplats. Vidare ansvarar du för att allt material som skickas in till TV4 eller som du genom egen försorg tillgängliggör på Tjänsterna är i enlighet med lag och att du erhållit de tillstånd som krävs för sådant tillgängliggörande. TV4 har rätt att kräva ersättning i form av skadestånd för det fall ditt tillgängliggörande av Användargenererat Innehåll på Tjänst/Tjänsterna medför skada för TV4. 

Personuppgifter och cookies

När du registrerar ett abonnemang eller på annat sätt skaffar ett login för Tjänsterna ombeds du att lämna vissa personuppgifter såsom namn och e-mailadress. Dessa uppgifter är att anse som personuppgifter och genom att lämna dem samtycker du till att TV4 behandlar uppgifterna. Mer information om hur TV4 kommer att behandla dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy. På Tjänsterna använder vi cookies bl.a. för att kunna förbättra användarupplevelsen och för att kunna samla in statistik. Hur vi använder cookies och varför står det om här.

Ansvar

TV4 ansvarar inte för att det material som tillgängliggörs via Tjänsterna är korrekt eller fullständigt och skada som uppkommer till följd av felaktigheter i material ersätts inte. TV4 kan när som helst och utan föregående meddelande välja att ta bort material från Tjänsterna.

TV4 ansvarar inte för fel eller störningar i uppkopplingen/kommunikationen av Tjänsterna.

På Tjänsterna kan förekomma länkar till andra webbplatser – TV4 ansvar inte för sådana webbplatser eller det innehåll som där tillgängliggörs.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska äga tillämpning på dessa Användarvillkor.